Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo và các hoạt động học tập

Khoa thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo và các hoạt động học tập năm học 2020-2021 và Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2021-2022 như trong file đính kèm.

Trân trọng./.