THÔNG BÁO V/v ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP CÁC MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA 07, 08, 09 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Khoa thông báo về việc đăng ký học ghép các môn học học kỳ I năm học 2021 – 2022 của sinh viên các khóa 07, 08, 09 đại học chính quy như file đính kèm.

Trân trọng./.