Thông báo về việc xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 1 – năm học 2021 – 2022

Khoa gửi thông báo về việc xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 1 – năm học 2021 – 2022 như file đính kèm.

Trân trọng./.