Thời gian và trình tự bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 02 lớp 06 đợt 1

Khoa thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là ngày 07/11/2021.

Trình tự bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như file đính kèm.

Trân trọng./.