Quyết định số 995/QĐ- TĐHTPHCM ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp SV năm 2021.

Khoa QLTNB&HĐ kính gửi Quyết định số 995/QĐ- TĐHTPHCM ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp SV năm 2021 như file đính kèm.

Trân trọng./.