Qui trình và các Mốc thời gian làm ĐATN lớp 07-QLBĐ

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và hải đảo thông báo đến các em sinh viên Khóa 03, lớp 07 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo Quy trình và các mốc quan trọng trong thời gian thực hiện ĐATN như sau:

– Thời gian qui định cho SV chọn chủ đề ĐATN hạn cuối đến hết ngày 07//03/2022.

– BCN Khoa phân công GVHD sau 2 ngày làm việc kể từ hạn cuối nộp chủ đề ĐATN.

– Thời gian SV trao đổi đề cương ĐATN với GVHD và nộp đề cương ĐATN về Khoa (1 bản giấy và file mềm) hạn cuối đến hết ngày 21/03/2022.

– Thời gian SV bảo vệ đề cương ĐATN vào ngày 21/03/2022 – 28/03/202

– Thời gian SV nộp đề cương ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng Khoa vào ngày 31/03/2022.

– Báo cáo tiến độ ĐATN mỗi tuần 1 lần cho GVHD.

– Báo cáo tiến độ ĐATN giữa kỳ về VP Khoa hạn cuối ngày 25/04/2022.

– BCN Khoa sẽ công bố danh sách SV được tiếp tục thực hiện ĐATN ngày 28/04/2022.

– Thời gian SV nộp ĐATN hạn cuối vào lúc 17:00 ngày 18/06/2022.

– Thời gian SV bảo vệ ĐATN từ ngày 20/ 06/2022 – 02/07/2022.

– Thời gian SV nộp lại ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng xét tốt nghiệp là ngày 08/07/2022.

– Bảng điểm ĐATN của SV sẽ được niêm yến tại VP và website của Khoa sau 7 ngày làm việc tính từ thời điểm SV nộp ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm tốt nghiệp.

Biểu mẫu thực hiện ĐATN

Nhiệm vụ của SV

– Điền phiếu đăng ký tên đồ án, đề cương chi tiết, đề xuất GVHD nếu có, nộp về VP Khoa theo qui định.

–  Liên hệ với GVHD để hoàn thiện tên đồ án và nội dung đề cương sau khi BCN Khoa phân công GVHD.

– Nộp đề cương chi tiết hoàn chỉnh về VP Khoa theo qui định.

– Trao đổi và báo cáo tiến độ thực hiện cho GVHD, có chữ ký xác nhận của GVHD theo mẫu qui định.

– Nộp báo cáo tiến độ thực hiện ĐATN giữa kỳ về VP Khoa theo thời gian qui định.

– Tuân thủ format viết ĐATN của Khoa ban hành.

– Gửi phiếu nhận xét của GVHD cho giáo viên nhận xét theo mẫu qui định.

  • Lưu ý: SV nộp trễ các mốc tiến độ trong quá trình thực hiện ĐATN sẽ bị trừ điểm theo quy định. Mỗi lần nộp trễ hạn sẽ bị trừ 0.25 điểm ĐATN.  

Nhiệm vụ của GVHD

– Trao đổi với SV để thống nhất tên và đề cương chi tiết ĐATN theo đúng tiến độ Khoa qui định.

– Nhắc nhỡ, theo dõi, đôn đốc  SV hoàn thành theo đúng tiến độ thực hiện ĐATN được vạch ra trong qui trình thực hiện ĐATN.

– Đánh giá tiến độ thực hiện ĐATN của SV theo mẫu qui định, căn cứ vào kế hoạch thực hiện được vạch ra trong đề cương ĐATN.

– Nhắc nhở SV tuân thủ hình thức trình bày qui định làm ĐATN của Khoa.

– Viết nhận xét hướng dẫn SV theo mẫu qui định.

Nhiệm vụ của thư ký, giáo vụ Khoa

– Trình danh sách SV làm ĐATN cho trường ra quyết định.

– Nhận đề cương ĐATN của SV theo thời gian qui định của Khoa.

– Đưa danh sách SV thực hiện ĐATN lên website Khoa, niêm yết tại VP Khoa.

– Cung cấp thông tin cho GVHD bên ngoài Khoa nắm tình hình tiến độ thực hiện ĐATN của Khoa nếu có thay đổi.

– Lập phiếu giao nhiệm vụ ĐATN cho SV theo xét duyệt của Hội đồng duyệt đề cương ĐATN và trình BCN Khoa ký.