HỘI THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN MARE

Trong khuôn khổ dự án MARE (Tính bền vững vùng ven biển và đồng bằng tại khu vực Đông Nam Á) bao gồm 13 đơn vị từ các trường đại học/viện của Châu Âu, Malaysia và Việt Nam, trong đó Trường Đại học Bremen, Đức là đơn vị điều phối chính của dự án đã cử 2 chuyên gia, quốc tịch Belarus, Estonia, đến làm việc với Nhà trường.

Mục tiêu của cuộc họp:
– Kết quả xây dựng, triển khai các hoạt động học tập và nghiên cứu trên hệ thống elearning;
– Nền tảng hợp tác các bên liên quan;
– Phản hồi từ sinh viên, bài giảng, các bên liên quan về hệ thống elearning
– Hệ thống quản lý học tập trong EMU: suy nghĩ và trải nghiệm
– Xây dựng kế hoạch linh hoạt
– Các mối quan tâm cho việc đào tạo sắp tới.

Ngày: 4 tháng 5 và 10 tháng 5 năm 2022. 
Địa điểm: Phòng họp B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Người tham dự: HCMUNRE, EMU, sinh viên, các bên liên quan. 

Chương trình chi tiết xem tại:  MARE_ Meeting-Agenda -draft-V2