Các mốc thời gian thực hiện đồ án khóa 07 đợt 2

 Thời gian qui định cho SV chọn chủ đề ĐATN hạn cuối đến hết ngày 25/08/2022.

– BCN Khoa phân công GVHD sau 2 ngày làm việc kể từ hạn cuối nộp chủ đề ĐATN.

– Thời gian SV trao đổi đề cương ĐATN với GVHD và nộp đề cương ĐATN về Khoa (1 bản giấy và file mềm) hạn cuối đến hết ngày 25/09/2022.

– Thời gian SV bảo vệ đề cương ĐATN vào ngày 01/10/2022.

– Thời gian SV nộp đề cương ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng Khoa vào ngày 7/10/2022.

– Thời gian SV bắt đầu làm đồ án kéo dài 15 tuần tính từ tuần thứ 1 bắt đầu từ ngày 7/10/2022 và kết thúc vào tuần thứ 15 là ngày 16/01/2023.

– Báo cáo tiến độ ĐATN mỗi tuần 1 lần cho GVHD.

– Báo cáo tiến độ ĐATN giữa kỳ về VP Khoa hạn cuối ngày  25/11/2022.

– BCN Khoa sẽ công bố danh sách SV được tiếp tục thực hiện ĐATN ngày 30/11/2022.

– Thời gian SV nộp ĐATN hạn cuối vào lúc 17:00 ngày 16/01/2023.

– Thời gian SV bảo vệ ĐATN từ ngày 5 – 11/ 02/2023.

– Thời gian SV nộp lại ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng xét tốt nghiệp là ngày 17/02/2023.

– Bảng điểm ĐATN của SV sẽ được niêm yến tại VP và website của Khoa sau 7 ngày làm việc tính từ thời điểm SV nộp ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm tốt nghiệp.