Giới thiệu

1- Lịch sử hình thành

         Bộ môn Quản lý Biển và Hải đảo – trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được thành lập  theo Quyết định số 05/QĐ-TĐHTHCM do Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ký ngày 09 tháng 01 năm 2012.  Năm 2014, Bộ môn  được đổi tên thành Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo theo Quyết định số 2186/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ngày 03 tháng 10 năm 2014. 

Trụ sở  Trường Đại học Tài nguyên
và Môi  trường TP.HCM

2- Cơ cấu tổ chức