Hội đồng Khoa học Khoa

  1. GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng (Chủ Tịch)
  2. TS. Lê Thị Kim Thoa (Phó chủ tịch)
  3. TS. Đinh Ngọc Huy (Thư ký)
  4. PGS. TS. Lê Quang Toại
  5. PGS. TS. Nguyễn Thị Bảy
  6. TS. Nguyễn Văn Tú
  7. TS. Bảo Thạnh

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học Khoa