Lịch sử hình thành

1- Lịch sử hình thành

         Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo – trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM chính thức trở thành Khoa  Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo theo Quyết định số 3479/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29 tháng 12 năm 2017.   Trước đó Khoa là Bộ môn trực thuộc trường theo Quyết định số 2186/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ngày 03 tháng 10 năm 2014.

Trụ sở  Trường Đại học Tài nguyên
và Môi  trường TP.HCM

tru- so-truongTN-MT