Thư Viện

Gõ từ khóa tài liệu cần tìm vào Search và sử dụng dấu mũi tên ở mỗi trường dữ liệu để sắp xếp thứ tự tài liệu theo ABC .

Liên hệ tải tài liệu

Mã TL Tên tài liệu Tên tác giả NXB Thể loại Định dạng
10000 An Toàn Lao Động Hàng Hải Phần 2  Phạm Thanh Quang 2011 Sách, Giáo trình File
10001 Bảo tồn Đa dạng sinh học vùng ven biển Việt Nam. Tuyển tập các báo cáo Khoa học tại Hội thảo về bảo tồn đa dạng sinh học vùng ven biển Việt Nam   1997 Tạp chí File
10002 Lớp biên đáy và quá trình vận chuyển trầm tích vùng ven bờ Peter Nielsen (Biên dịch: Nguyễn Minh Huấn) 2004 Sách, Giáo trình File
10003 Phương pháp nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 1999 Sách, Giáo trình File
10004 Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nguyễn Bảo Vệ 2001 Sách, Giáo trình File
10005 Phương pháp thống kê trong Hải dương học. Phạm Vãn Huấn  2001 Sách, Giáo trình File
10006 Phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Khánh Hòa Thân Trọng Thụy
 Phạm Thị Thu Nga
2013 Tạp chí File
10007 Phòng ngừa ứng phó thiên tai từ biển Tổng cụ Biển và Hải đảo 2016 Sách, Giáo trình Hard copy
10008 Quản lý tổng hợp vùng bờ Nguyễn Bá Quỳ 2002 Sách, Giáo trình File
10009 Quá trình phát tán vật chất trong các cửa sông và vùng nước ven bờ Roy Lewis
(Biên dịch: Nguyễn Thọ Sáo) 
2004 Sách, Giáo trình File
10010 Quản lý biển Lê Đức Tố  2004 Sách, Giáo trình File
10011 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ Tổng Cục Khí tượng Thủy văn 2006 Sách, Giáo trình File
10012 Biến đổi khí hậu và tác động đến Việt Nam Viện KH KTTV và BĐKH 2010 Sách, Giáo trình Hard copy
10013 Quản lý chất lượng môi trường Nguyễn Văn Phước
 Nguyễn Thị Vân Hà 
2008 Sách, Giáo trình File
10014 Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Cục hàng hải 2009 Sách, Giáo trình File
10015 Quản lý tổng hợp vùng ven biển Nhiều tác giả 2011 Sách, Giáo trình File
10016 Quy hoạch không gian biển và ven biển Nguyễn Chu Hồi   Tạp chí File
10017 QCVN 42-2012-BGTVT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Trang Bị An Toàn Tàu Biển Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  2012 Quy chuẩn File
10018 Quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo Đặng Xuân Phương
Nguyễn Lê Tuấn
2014 Sách, Giáo trình File
10019 Quản lý Tài nguyên và môi trường biển Nguyễn Kỳ Phùng 2016 Sách, Giáo trình Hard copy
10020 Quản lý đới bờ Nam Bộ Nguyễn Kỳ Phùng 2016 Sách, Giáo trình Hard copy
10021 Quản lý tổng hợp ven biển đới bờ Việt Nam: Mô hình và triển vọng Nguyễn Tác An, Nguyễn Kỳ Phùng, Trần Bích Châu   Tạp chí File
10022 Quy hoạch và quản lý tổng hợp không gian vùng bờ biển hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam Nguyễn Chu Hồi   Tạp chí File
10023 Biển Đông Hướng tới một Khu vực Hòa bình, An ninh và Hợp tác Đặng Đình Quý 2011 Sách, Giáo trình File
10024 Quá trình phát tán vật chất trong các cửa sông và vùng nước ven bờ Roy Lewis (Biên dịch: Nguyễn Thọ Sáo) 2004 Sách, Giáo trình File
10025 Sinh kế bền vững cho các khu bảo tồn Biển Việt Nam Angus McEwin
Nguyễn Tố Uyên
 Thẩm Ngọc Diệp
  Hà Minh Trí
 Keith symington
2007 Tạp chí File
10026 Sức tải môi trường các thủy vực tiêu biểu ven bờ Việt Nam Lưu Văn Diệu 2012 Sách, Giáo trình File
10027 Sinh học và sinh thái biển Vũ Trung Tạng 2003 Sách, Giáo trình File
10028 Tương tác biển – khí quyển Đinh Văn Ưu 1997 Sách, Giáo trình File
10029 Tóm tắt lý thuyết và bài tập Cơ lưu chất Nguyễn Thị Phương
Lê Song Giang
2000 Sách, Giáo trình File
10030 Tính toán thủy văn Nguyễn Thanh Sơn 2003 Sách, Giáo trình File
10031 Tính toán trong Hải dương học Phạm Văn Huấn 2003 Sách, Giáo trình File
10032 Thuỷ lực biển Đinh Văn Ưu
Nguyễn Thọ Sáo
 Phùng Đăng Hiếu
2006 Sách, Giáo trình File
10033 Tranh chấp Biển Đông Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế Đặng Đình Quý 2012 Sách, Giáo trình File
10034 Biến đổi khí hậu và tác động đến TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng 2012 Sách, Giáo trình Hard copy
10035 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh Đậu Thị Liên   Đề tài, dự án File
10036 Tài nguyên môi trường hệ sinh thái nhân văn khi dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ TS Lê Đức Tuấn 2014 Đề tài, dự án File
10037 Tài nguyên vị thế biển Việt Nam: Định dạng, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị   Trần Đức Thạnh Trần Đình Lân
Nguyễn Hữu Cử
  Sách, Giáo trình File
10038 Thiên Tai Ven Biển Và Cách Phòng Chống   Vũ Như Hoán 2005 Sách, Giáo trình File
10039 Thủy văn và Thủy động lực Biển đông Đinh Văn Ưu 2010 Sách, Giáo trình File
10040 Vi khi hậu Lê Văn Mai 2001 Sách, Giáo trình File
10041 Vật lý biển Đinh Văn Ưu Nguyễn Minh Huấn  2003 Sách, Giáo trình File
10042 Vật lý đại dương Iu. P. Đoronhin
Phạm Văn Huấn (biên dịch)
2000 Sách, Giáo trình File
10043 Biến đổi khí hậu: Nhận thức và hành động Cục KTTV và BĐKH 2009 Sách, Giáo trình Hard copy
10044 Biển và đảo Việt Nam (mấy lời hỏi đáp) Nhóm khảo sử Nam bộ 2012 Sách, Giáo trình File
10045 Biển đảo Việt Nam, Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu.  Trần Đức Thạnh (chủ biên) 2012 Sách, Giáo trình File
10046 Biển Đông Quản lý tranh chấp và Định hướng giải pháp Đặng Đình Quý 2013 Sách, Giáo trình File
10047 Biển Đông Địa chính trị, Lợi ích, Chính sách và Hành động của Các bên liên quan Đặng Đình Quý 2013 Sách, Giáo trình File
10048 Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng, giảm thiểu ảnh hưởng của BĐKH đến vùng ven biển Tổng cụ Biển và Hải đảo 2016 Sách, Giáo trình Hard copy
10049 Biển Đông – Tập 2- Khí tượng thủy văn động lực biển Lê Đức Tố chủ biên   2003 Sách, Giáo trình File
10050 Biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của BĐKH và nước biển dâng Vũ Văn Phái ( Chủ biên) 2018 Sách, Giáo trình Hard copy
10051 Biển và phát triển kinh tế biển Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai (Bài báo) Vũ Văn Phái   Tạp chí File
10052 Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy văn   Kazakevich D. I. (biên dịch: Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thanh Sơn, Phan Văn Tân). 1978 Sách, Giáo trình File
10053 Cơ sở khí tượng học Tập 1 Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ 1991 Sách, Giáo trình File
10054 Cơ sở khí tượng học Tập 2 Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ 1991 Sách, Giáo trình File
10055 Cơ sở khí tượng học Tập 3 Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ 1991 Sách, Giáo trình File
10056 Cơ sở Hải dương học Phạm Văn Huấn 1991 Sách, Giáo trình File
10057 Cơ học chất lỏng ứng dụng Phạm Văn Vĩnh 2000 Sách, Giáo trình File
10058 Cơ sở Hải dương học tập 1 Lê Quang Toại   Sách, Giáo trình Hard copy
10059 Các phương pháp phân tích hóa học nước biển Đoàn Bộ 2001 Sách, Giáo trình File
10060 Biển Đông – Tập 3- Địa chất- địa vật lý biển Lê Đức Tố chủ biên   2003 Sách, Giáo trình File
10061 Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước KHCN-06, Biển Đông Tập 4 – Sinh vật và Sinh thái biển Chương trình điều tra nghiên cứu Biển 2003 Sách, Giáo trình File
10062 Công Trình Biển Tiêu Chuẩn Thực Hành Thiết Kế Neo Bờ Và Các Kết Cấu Nổi  Nguyễn Hữu Đầu 2003 Sách, Giáo trình File
10063 Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương  Leo C. Van Rijn (Biên dịch Nguyễn Thọ Sáo)  2004 Sách, Giáo trình File
10064 Con người & môi trường Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Kim Loan 2005 Sách, Giáo trình Hard copy
10065 Các sóng dài trọng lực trong đại dương: Hiện tượng bẫy sóng, cộng hưởng và phát xạ.  Rabinovich A. B.  2005 Sách, Giáo trình File
10066 Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học Smirnov N. P., Vainovsky P. A., Titov Iu. E. (Biên dịch : Phạm Văn Huấn)  2005 Sách, Giáo trình File
10067 Cơ sở viễn thám Nguyễn Ngọc Thạch 2005 Sách, Giáo trình File
10068 Cơ sở phương pháp mô hình hoá trong hải dương học Đinh Văn Ưu 2006 Sách, Giáo trình File
10069 Cơ sở khoa học môi trường Lưu Đức Hải 2007 Sách, Giáo trình File
10070 Cấu trúc và các quá trình hình thành đại dương  Jjoan Brown, Angela Colling Dave Park John Philips Dave Rothery và John Wrighi (Biên dịch: Trịnh Lê Hà)  2008 Sách, Giáo trình File
10071 Bài giảng ARCGIS Trần Quốc Bình 2004 Sách, Giáo trình File
10072 Cơ sở địa lý tự nhiên Biển và Hải dương Vũ Văn Phái 2018 Sách, Giáo trình Hard copy
10073 Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 Nguyễn Xuân Tế   Sách, Giáo trình File
10074 Dân số định cư môi trường Nguyễn Đình Hòe 2011 Sách, Giáo trình File
10075 Dự báo thuỷ văn biển Phạm Vãn Huấn 2002 Sách, Giáo trình File
10076 Địa lý hải dương nghề cá Phạm thị Hải Âu dịch 1974 Sách, Giáo trình File
10077 Đối lưu khí quyển Trần Tân Tiến 2001 Sách, Giáo trình File
10078 Động lực học biển, Phần 2: Dòng chảy biển Phạm Văn Vỵ. 2005 Sách, Giáo trình File
10079 Động lực học biển: Phần 3 – Thủy triều Phạm Văn Huấn 2002 Sách, Giáo trình File
10080 Động lực học cát biển – Các hướng dẫn thực hành.  Soulsby. Thomas Telford (Nguyễn Thọ Sáo biên dịch)  2004 Sách, Giáo trình File
10081 Địa chất đới bờ Trịnh Lê Hà 2005 Sách, Giáo trình File
10082 Bài tập thực hành với phần mềm ArcView GIS Nguyễn Hồng Phương 2005 Sách, Giáo trình File
10083 Địa lý Thủy văn Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Văn Tuần 2001 Sách, Giáo trình File
10084 Địa lý biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa Vũ Hữu Sang  2007 Sách, Giáo trình Hard copy
10085 Địa mạo bờ biển Việt Nam Lê xuân Hồng, lê Thi Kim Thoa 2007 Sách, Giáo trình Hard copy
10086 Động lực học chất lỏng tính toán John F. Wend (chủ biên) (Biên dịch:Nguyễn Thọ Sáo) 2008 Sách, Giáo trình File
10087 Động lực học ứng dụng về sóng mặt đại dương Tập 1, Tập 2 Chiang C. Mei (Biên dịch: Phùng Đăng Hiếu, Phạm Văn Huấn)  2003, 2007 Sách, Giáo trình File
10088 Đề cương môn học “Hải dương học nghề cá”. Bộ môn: CN Khai thác thủy sản   Sách, Giáo trình File
10089 Đầu tư cho các hệ sinh thái vùng bờ biển UNDEF 2012 Tạp chí File
10090 Giới thiệu 1 số vấn đề cơ bản của luật biển ở Việt Nam Bộ ngoại giao- Ban biên giới 2004 Sách, Giáo trình File
10091 Giáo trình hóa học nước tự nhiên Đoàn bộ 1990 Sách, Giáo trình File
10092 Giáo trình Đánh giá tác động môi trường Nguyễn Đình Mạnh  2005 Sách, Giáo trình File
10093 Biển Đông, T.1 – Khái quát về Biển Đông Lê Đức Tố nnk.  2004 Sách, Giáo trình File
10094 Giáo trình cơ học lưu chất Tập thể giảng viên bộ môn cơ lưu chất 2006 Sách, Giáo trình Hard copy
10095 Giáo trình Hải dương học Nguyễn văn Lai  2006 Sách, Giáo trình File
10096 Giáo trình môi trường & con người Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn thị Phương Loan 2010 Sách, Giáo trình File
10097 Giáo trình con người và môi trường Lê Văn Khoa,  Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Quang Hùng, Lâm Minh Triết 2010 Sách, Giáo trình Hard copy
10098 Giải pháp kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại từ sự cố môi trường biển Tổng cục Biển và hải đảo 2016 Sách, Giáo trình Hard copy
10099 Giáo trình Quản lý tổng hợp vùng ven bờ Nguyễn Mộng    Sách, Giáo trình File
10100 Hải dương học Biển Đông Lê Đức Tố 1999 Sách, Giáo trình File
10101 Hóa học biển Đoàn Bộ 2001 Sách, Giáo trình File
10102 Hải dương học đại cương. Tập 1 – Các quá trình vật lý V. N.Malinhin, Phạm Văn Huấn (biên dịch) 2000 Sách, Giáo trình File
10103 Hệ thông tin địa lý và một số ứng dụng trong hải dương học Nguyễn Hồng Phương -Đinh Văn Ưu  2006 Sách, Giáo trình File
10104 Bảo vệ môi trường Vlađimirov A.M và nnk (Biên dịch Phạm Văn Huấn và nnk) 2005 Sách, Giáo trình File
10105 Hải dương học đại cương. Phần 2: Các quá trình động lực học V. N. Vorobiev, N. P. Smirnov (Biên dịch: Phạm Văn Huấn)  2007 Sách, Giáo trình File
10106 Hướng về Biển đảo Quê Hương Nhiều tác giả 2016 Sách, Giáo trình Hard copy
10107 Khoa học môi trường Lê Văn Khoa 2002 Sách, Giáo trình File
10108 Kỹ thuật biển Tập 1 ( Nhập môn về công trình bờ) E. van Meerendonk (biên tập), (Đinh Văn Ưu, biên dịch)  2003 Sách, Giáo trình File
10109 Kỹ thuật biển Tập 2( Cảng và Bờ biển) E. van Meerendonk (biên tập), (Đinh Văn Ưu, biên dịch)  2003 Sách, Giáo trình File
10110 Khí tượng biển Phạm Đức Nghĩa 2003 Sách, Giáo trình  
10111 Khí tượng ra đa Nguyễn Hướng Điền 2020 Sách, Giáo trình File
10112 Kinh tế môi trường Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam Á 2005 Đề tài, dự án File
10113 Khí tượng vệ tinh Nguyễn Văn Tuyên 2007 Sách, Giáo trình File
10114 Khí hậu và khí tượng đại cương Trần Công Minh 2007 Sách, Giáo trình File
10115 Biển đông, hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực Đặng Đình Quý 2009 Sách, Giáo trình File
10116 Kinh tế môi trường Hoàng Xuân Cơ 2008 Sách, Giáo trình File
10117 Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2009, 2011, 2016. Viện KH KTTV và BĐKH 2009
2011
2016
Sách, Giáo trình Hard copy
10118 Kỹ năng thực hiện đồ án tốt nghiệp Lê Minh Vĩnh ( Chủ biên)
 Văn Ngọc Trúc Phương
 Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Kim Hoa
2018 Sách, Giáo trình Hard copy
10119 Mô hình tính sóng ven bờ Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Thọ Sáo
2005 Sách, Giáo trình File
10120 Mô hình hoá toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian  V. Lavrenov
(Biên dịch : Phạm Văn Huấn) 
2005 Sách, Giáo trình File
10121 Mô hình số trong động lực biển  Z. Kowalik, T. S. Murty
(Biên dịch: Nguyễn Thọ Sáo) 
2007 Sách, Giáo trình File
10122 Một số giải pháp đột phá phát triển du lịch vùng biển và ven biển Việt Nam Lê Trọng Bình 2007 Sách, Giáo trình File
10123 Mô hình hóa chất lượng nước mặt Nguyễn Kỳ Phùng
 Nguyễn Thị Bảy
2007 Sách, Giáo trình Hard copy
10124 Mô hình hoàn lưu biển và đại dương Đinh Văn Ưu 2005 Sách, Giáo trình File
10125 Một số kiến thức Khoa học phổ thông về Biển Kim Quang Minh
Dương Văn Khánh
2016 Sách, Giáo trình Hard copy
10126 Bảo tồn Đa dạng sinh học biển Việt Nam Đặng Ngọc Thanh
 Nguyễn Huy Yết
2009 Sách, Giáo trình File
10127 Nhập môn hoàn lưu khí quyển   Ian N. James
(Biên dịch: Vũ Thanh Hằng, Lê Thị Thương)
2002 Sách, Giáo trình File
10128 Ngôn ngữ lập trình Fortran 90 Phan Văn Tân 2005 Sách, Giáo trình File
10129 Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong khí tượng thủy văn.  Phạm Văn Huấn 2005 Sách, Giáo trình File
10130 Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa và khu vực thềm lục địa phía Nam (ĐK 1) Bộ tư lệnh Hải quân (Cục chính trị) 2009 Sách, Giáo trình File
10131 Nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nữa kín ở vùng ven biển bờ Bình Định và Khánh Hòa, Luận văn tiến sĩ sinh học Phan Đức Ngại 2016 Luận văn File
10132 Lũ lụt và cách phòng chống, Trần Thanh Xuân 2001 Sách, Giáo trình File
10133 Luật biển quốc tế và luật biển VN Nguyễn Hồng Thao 2013 Sách, Giáo trình Hard copy
10134 Lý thuyết và thực hành GIS đai cương Vũ Xuân Cường (chủ biên)
Vũ Minh Tuấn
2016 Sách, Giáo trình Hard copy
10135 Lý thuyết dòng chảy biển và đại dương Đinh Văn Ưu 2010 Sách, Giáo trình File
10136 Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành Quốc hội 2016 Sách, Giáo trình Hard copy
1 An Introduction to Marine Ecology, Third Edition R. S. K. Barnes, R. N. Hughes(auth.) 1999 Sách, Giáo trình File
2 Advances in Coastal and Ocean Engineering Philip L. F. Liu 2001 Sách, Giáo trình File
3 Advances in Coastal Modeling [1 ed.], V.C. Lakhan (Eds.) 2003 Sách, Giáo trình File
4 Air – sea interaction in the Indian – pacific tropical region Đinh Văn Ưu 2003 Sách, Giáo trình File
5 A Sea Change: The Exclusive Economic Zone and Governance Institutions for Living Marine Resources, Alf Håkon Hoel, Are K. Sydnes, Syma A. Ebbin (auth.), Syma A. Ebbin, Alf Håkon Hoel, Are K. Sydnes (eds.) 2005 Sách, Giáo trình File
6 An Introduction to Coastal Geomorphology.  John Pethick 2010 Sách, Giáo trình File
7 Aerosol Remote Sensing [2013 ed.] Jacqueline Lenoble, Lorraine Remer, Didier Tanre 2013 Sách, Giáo trình File
8 An Introduction to Ocean Remote Sensing [draft 2ed.] Martin S. 2014 Sách, Giáo trình File
9 Advances in passive microwave remote sensing of oceans [1 ed.] Raizer, Victor Yu 2017 Sách, Giáo trình File
10 A global representative system of marine protect areas (volume II) Wider caribbean, west africa and south alantic 1996 Tạp chí File
11 A Methodology for Validation of Integrated Systems Models With An Application to Coastal-Zone Management in South-West Sulawesi. ISBN: 90-365-2227-7 Nguyen Tien Giang 2005 Sách, Giáo trình File
12 Asea change: the exclusive economic zone and
Governance institutions for living marine resources
Syma a. Ebbin; alf håkon hoel; are k. Sydnes   Sách, Giáo trình File
13 Biological Oceanography Lalli C.M. and T.R. Parsons 1997 Sách, Giáo trình File
14 Basic coastal engineering [3ed] Sorensen R.M. 2006 Sách, Giáo trình File
15 Breaking Ocean Waves Geometry Structure and Remote Sensing Eugene Sharkov  2007 Sách, Giáo trình File
16 Breaking Ocean Waves Geometry Structure and RS Eugene A.Sharkov  2007 Sách, Giáo trình File
17 Biological Oceanography Research Trends Lea P. Mertens  2007 Sách, Giáo trình File
18 Basics of Marine and Estuarine Ecology [1 ed.] Abhijit Mitra, Sufia Zaman (auth.) 2016 Sách, Giáo trình File
19 Coastal conservation and management: an ecological perspective.  Doody, J.P. 2001 Sách, Giáo trình File
20 Coastal and estuarine risk assessment. Newman, M.C., M. H. Robber Jr.R. C. Hale.  2002 Sách, Giáo trình File
21 Dynamic Modeling for Marine Conservation [1 ed.] Matthias Ruth, James Lindholm (auth.), Matthias Ruth, James Lindholm (eds.) 2002 Sách, Giáo trình File
22 Coastal Pollution Effects on Living Resources and Humans Carl J. Sindermann 2005 Sách, Giáo trình File
23 Climate variability, predictability and climate risk Heinz Wanner, Martin Grosjean, Regine Rothlisberger, Elena Xoplaki 2009 Sách, Giáo trình File
24 Ecology of Marine Sediments [2 ed.] John S. Gray, Michael Elliot 2009 Sách, Giáo trình File
25 Elements of Physical Oceanography: A derivative of the Encyclopedia of Ocean Sciences [1 ed.] John H. Steele, Steve A. Thorpe, Karl K. Turekian 2010 Sách, Giáo trình File
26 Essentials of Oceanography, phiên bản 3 H.V. Thurman 2011 Sách, Giáo trình File
27 Essentials of Oceanography [6 ed.] Tom S. Garrison 2011 Sách, Giáo trình File
28 Environmental Economics & Management: Theory, Policy, and Applications, 6 editors Scott J. Callan, Janet M. Thomas  2013 Sách, Giáo trình File
29 Earth Science Satellite Applications: Current and Future Prospects [1 ed.] Faisal Hossain (eds.) 2016 Sách, Giáo trình File
30 Fundamentals of satellite remote sensing: an environmental approach [Second edition Chuvieco, Emilio 2016 Sách, Giáo trình File
31 Guideline for establishing marine protected areas Graeme Kelleher and Richard Kenchington 1991 Sách, Giáo trình File
32 Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management Einar Dah, Josianne Støttrup  2013 Sách, Giáo trình File
33 Hydrodynamics of Coastal Zones Stanislaw R. Massel 1989 Sách, Giáo trình File
34 Hydrrographic of surveying  EM 1110-2-1003 Deparement of the army 2004 Sách, Giáo trình File
35 IPCC Working Group I, 1996: Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Houghton,  J.T, L.G. Meira Filho, B.A. Callander, N. Harris, A. Kattenberg and K. Maskell (Editors) 1996 Sách, Giáo trình File
36 Integrated coastal and ocean management-concepts and practices Biliana Cicin-Sain and Robert W. Knecht 1998 Sách, Giáo trình File
37 Introduction to Physical Oceanograph Stewart R. 2002 Sách, Giáo trình File
38 Introduction to climate change : lecture note for meteorologis WMO 2002 Sách, Giáo trình File
39 Introduction to Coastal Dynamics and Shoreline Protection G. Benassai 2006 Sách, Giáo trình File
40 Integrated Coastal Zone Management, Research Publishing Services, 2008 – 776 pages. R.R. Krishnamurthy, Andreas Kannen, AL. Ramanathan, Stefano Tinti, Bruce C. Glavovic, David R. Green, Zengcui Han, Tundi S. Agardy 2008 Sách, Giáo trình File
41 Integrated Coastal Zone Management Erlend Moksness Einar Dahl, Josianne Stottrup 2009 Sách, Giáo trình File
42 Introduction to coastal processes and geomorphology [1 ed.],  R Davidson-Arnott 2010 Sách, Giáo trình File
43 Introduction to the physical and biological oceanography of shelf seas John Simpson; Jonathan Sharples 2012 Sách, Giáo trình File
44 Methodological guide to Integrated Coastal Zone Management Nhiều tác giả 1997 Tạp chí File
45 Marine Chemical Ecology [1 ed.] James B. McClintock, Bill J. Baker 2001 Tạp chí File
46 Marine Ecology: Concepts and Applications Martin Speight, Peter Henderson 2010 Sách, Giáo trình File
47 Land and sea management strategy for torres strait Josephine David Petero 2005 Sách, Giáo trình File
48 Ocean Currents G. Neumann (Eds.) 1968 Sách, Giáo trình File
49 Oceanography Course Team, Ocean circulation, Butterworth Heinemann Angela Colling  2001 Sách, Giáo trình File
50 Oceania: A Tourism Handbook (Aspects of Tourism) Chris Cooper, C. Michael Hall 2005 Sách, Giáo trình File
51 Oceanography and Marine Biology R N Hughes 2013 Sách, Giáo trình File
52 Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries and Coastal Seas. Van Rijn 1990 Sách, Giáo trình File
53 Principles of ocean physics.  Apel J.R. 1995 Sách, Giáo trình File
54 Principles of Geographic Information systems: an introductory textbook, ITC, Evschede, The Netherlands Otto Huisman and Rolf A. de By 2009 Sách, Giáo trình File
55 Remote Sensing and Image Interpretation Thomas M.L., Ralph W.K. 2003 Sách, Giáo trình File
56 Some applications of statistics to meteorology Hans A. Panofsky, Glenn W. Brier 1968 Sách, Giáo trình File
57 Sensitivity of Change: Black Sea, Baltic Sea and North Sea, Ed. By Ozsoy E. and A. Mikaelyan, p 487-499 Gregoire M.,Beckers J-M.,Nihoul J.C.J, Stanev E 1997 Sách, Giáo trình File
58 Sensitivity of Change: Black Sea, Baltic Sea and North Sea Gregoire M.,Beckers J-M.,Nihoul J.C.J, Stanev E.., Ed. By Ozsoy E. and A. Mikaelyan 1997 Tạp chí File
59 The Physical Basis of Modern Hydrographic Surveying Shalowitz A. L. 1931 Tạp chí File
60 The Ecology of Seashores George A. Knox 2001 Sách, Giáo trình File
61 The South China Sea: The Struggle for Power in Asia, New Haven and London Bill Hayton 2014 Tạp chí File
62 Water waves N F Barber; G Ghey 1969 Sách, Giáo trình File
63 Wind generated Ocean waves Ian Young 1999 Sách, Giáo trình File
64 Waves in oceanic and coastal waters [CUP ed.] Leo H. Holthuijsen 2007 Sách, Giáo trình File
65 Water, Wave and Tidal Power Richard Spilsbury, Louise Spilsbury 2010 Sách, Giáo trình File
66 Water Waves and Ship Hydrodynamics: An Introduction [2 ed.] A.J. Hermans (auth.) 2011 Sách, Giáo trình File


Chat
1