MÔ HÌNH TOÁN TÍNH SẠT LỞ BỜ THEO CƠ CHẾ TRƯỢT XOAY

Lieou Kiến Chính1, Trà Nguyễn Quỳnh Nga1, Trần Thị Kim2, Nguyễn Thị Bảy1
1Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM; lieoukienchinh@gmail.com
2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; kimtranmt@gmail.com
Tóm tắt:
Nội dung bài báo trình bày về những kết quả nghiên cứu và xây dựng mô hình tính sạt lở bờ dựa trên cơ chế trượt xoay khi đáy bị xói dưới ảnh hưởng của các yếu tố động lực học dòng chảy. Cơ sở lý thuyệt được sử dụng trong mô hình thủy lực bồi xói 2 chiều là các hệ phương trình Reynolds, phương trình chuyển tải vật chất, phương trình liên tục bùn cát đáy. Trong mô hình sạt lở bờ, hệ số an toàn FS (Factor of Safety) được tính toán nhằm xác định độ ổn định mái bờ và mức độ sạt lở bờ theo cơ chế trượt xoay. Bờ sông bị sạt khi hệ số an toàn FS < 1. Tất cả các mô hình được thực hiện xen kẽ đồng nhất và áp dụng tính toán sạt lở bờ tại một số vị trí của đoạn sông Sài Gòn (khu vực bán đảo Thanh Đa). Các kết quả bước đầu đạt được khá phù hợp với tình hình sạt lở của những vị trí này.