Cơ Hội Giành Giải Thuởng 50,000,000 VNĐ Khi Tham Gia Cuộc Thi “Sáng Kiến Vì Cộng Đồng” 2020

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau đây gọi chung là dự án), nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hoá đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.
 Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Một trong những nội dung quan trọng nhất của Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là “Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng” với thể lệ tham gia cụ thể như sau: 

THỂ LỆ THAM GIA
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIATất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, từ trung ương đến địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài; không giới hạn độ tuổi, quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng . Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều dự án dự thi. 
II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THAM DỰ
1. Nội dung

 • Chủ đề bài dự thi Sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông – vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới….  
 • Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.  
 • Các dự án tham dự chưa được giải tại bất kì cuộc thi nào khác.  
 • Đối với các dự án dự thi cần có kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính kèm theo.

2.Hình thức tham dự.

 • Văn bản trình bày bằng tiếng Việt, font Times New Roman, cỡ chữ 13 theo mẫu quy định của Ban tổ chức.  
 • Khuyến khích bài tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clips, …) liên quan, giúp làm rõ dự án. Các thông tin này gửi bằng hình thức đính kèm tài liệu trực tiếp với dự án dự thi trên website và hòm thư của chương trình, hoặc dẫn đường link đến các trang có lưu trữ tài liệu trên mạng.

3.Tiêu chí đánh giáTiêu chí đánh giá các dự án tham dự như sau: (Tổng điểm đánh giá 100 điểm)

 • Tính phát triển (10đ)
 • Đối tượng tác động và kết quả mong đợi (20đ)
 • Tính sáng tạo (20đ)
 • Tính khả thi (20đ)
 • Tính bền vững và khả năng nhân rộng (15đ)
 • Hiệu quả chi phí (10đ)
 • Năng lực của đơn vị triển khai (5đ)

3.1.Tính phát triển

 • Các dự án xuất phát từ những vấn đề thực tiễn của cộng đồng, chỉ ra được giải pháp thông minh giúp giải quyết được vấn đề tồn tại, hướng tới kết quả rõ ràng, đóng góp hữu ích cho cộng đồng.
 • Các dự án thể hiện được mong muốn, thậm chí cam kết sẽ triển khai trong thực tế.
 • Kế hoạch thực hiện phải rõ ràng, cụ thể. Có phương án hỗ trợ từ cộng đồng, sự tham gia của các đối tượng hưởng lợi, nhà tài trợ, các bên liên quan…

3.2. Đối tượng tác động và kết quả mong đợiChỉ ra được những lợi ích cụ thể và có thể đo đếm được của dự án. Số lượng đối tượng hưởng lợi của dự án, ước tính số người được hưởng lợi (trực tiếp, gián tiếp) dự án tạo nên những tác động và thay đổi như thế nào (nhận thức, thái độ, hành vi…trong cộng đồng), tính logic và sáng tạo trong giải pháp mà dự án đưa ra.  
3.3. Tính sáng tạoNgay từ tên gọi của chương trình, tính sáng tạo đã được nhấn mạnh là một trong những đặc điểm chính của Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng. Các dự án phải thể hiện được sự “khác biệt” của mình về ý tưởng, cách tiếp cận, phương thức thực hiện, …các dự án phải sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, mang lại những giá trị mới, hiệu quả, thiết thực cho cộng đồng. 
3.4.Tính bền vững và khả năng nhân rộngKhả năng phát huy lợi ích bằng chính các nguồn lực tạo ra từ dự án (nhân lực, vật chất, tài chính…) và khả năng tiếp tục hoạt động ngay cả khi hỗ trợ từ bên ngoài kết thúc. Dự án sẽ có tác động trong việc xây dựng và tăng cường năng lực của cộng đồng và các tổ chức tại địa bàn triển khai như thế nào, hoạt động đó có bền vững hay không. Lợi ích mà dự án mang lại có thể tồn tại lâu dài sau khi dự án đó kết thúc không?
Các dự án thể hiện được rõ khả năng nhân rộng cũng như kế hoạch nhân rộng sau khi kết thúc. Việc nhân rộng có thể bao gồm:

 • Khả năng đơn vị và cá nhân tự ứng dụng dự án sang các nhóm đối tượng hay địa phương khác;
 • Khả năng đơn vị và cá nhân chia sẻ thông tin về kết quả dự án để các nơi khác học tập, áp dụng.

3.5. Tính khả thi

 • Tính khả thi là triển vọng đạt được mục tiêu của dự án. Các kế hoạch hành động, hoạt động của dự án rõ ràng, có thể triển khai, phù hợp với các nguồn lực, các khoản chi phí được sử dụng hiệu quả và hướng đến đối tượng hưởng lợi.
 • Dự báo được những khó khăn có thể xảy ra và khả năng vượt qua các khó khăn đó như thế nào trong quá trình triển khai thực tiễn tại cộng đồng. Có các phương án giả định nằm ngoài kế hoạch của dự án để đảm bảo cho sự thành công của dự án.

3.6. Hiệu quả chi phíNgân sách thực hiện dự án phù hợp với nguồn lực của tổ chức và các khoản tài trợ trực tiếp.  
3.7. Năng lực của đơn vị triển khaiCác cá nhân, tổ chức, đơn vị chứng minh được khả năng thực hiện và hoàn thành các hoạt động được đề xuất, có kinh nghiệm làm việc với đối tượng của dự án, có năng lực và kiến thức chuyên môn, có tổ chức nhân sự thực hiện dự án rõ ràng, hợp lý, có năng lực quản lý tài chính phù hợp. Khuyến khích các đơn vị có sự bảo trợ của các tổ chức hoặc cá nhân có uy tín, có sự phối hợp tham gia của địa phương và cộng đồng nơi triển khai dự án.
4. Lưu ýMỗi tác giả/nhóm tác giả có thể đăng ký dự thi nhiều dự án. Khuyến khích các thành viên tham gia dự thi chia sẻ học hỏi để tự hoàn thiện dự án của mình, khuyến khích các bài dự thi có cùng ý tưởng hợp tác để cùng hoàn thiện bài thi chung nhằm xây dựng được những dự án tốt nhất vì lợi ích cộng đồng.  

III.THỂ THỨC TIẾN HÀNH
1. Cách thức tham dựCác dự án tham gia cuộc thi được gửi Ban Tổ chức qua hệ thống website và/ hoặc bản in gửi về BTC chương trình, cụ thể như sau:
1.1- Gửi qua Website: Hồ sơ được gửi qua Website chương trình tại địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn các bước như sau:

 • Bước 1: Tải “Bản đăng ký tham gia”.
 • Bước 2: Điền thông tin vào “Bản đăng ký tham gia”.
 • Bước 3: Gửi “Bản đăng ký tham gia” và các tài liệu khác: video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp…. (nếu có).

1.2- Gửi bản in:

 • Bước 1: Tải và in “Bản đăng ký tham gia” trên website chương trình: www.sangkienvicongdong.vn
 • Bước 2: Điền thông tin vào “Bản đăng ký tham gia”.
 • Bước 3: Gửi “Bản đăng ký tham gia” và các tài liệu khác: video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp…. (nếu có) về địa chỉ: Ban Thư ký – Tạp chí Cộng sản – 28 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: “Tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng”.

2.Thời gian đăng kíTừ tháng 72019 đến hết ngày 30/6/2020
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC THI
1. Ban tư vấn đồng hành cùng dự ánBan tư vấn sẽ trả lời các câu hỏi tiêu biểu của các cá nhân, tổ chức quan tâm hàng tuần,trực tiếp trên website.
Các câu hỏi được gửi về email:sangkienvicongdongvn@gmail.com
2.Giao lưu trực tuyếnCác buổi giao lưu trực tuyến trên website: www.sangkienvicongdong.vn được tổ chức để giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình, trao đổi với ban tư vấn về dự án. Các thông tin cụ thể về mỗi buổi giao lưu trực tuyến sẽ được thông báo cụ thể trên website:www.sangkienvicongdong.vn 
3. Tọa đàm kết nối chia sẻ học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng lực dự án (nếu có thể)Ban tổ chức sẽ tổ chức các buổi tọa đàm giao lưu, chia sẻ, kết nối các tác giả dự thi, các chương trình tập huấn, hướng dẫn cách viết đề xuất dự án với nhiều nội dung, chủ đề khác nhau. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo trên website: www.sangkienvicongdong.vn.

 V. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH
1. Hội đồng thẩm địnhHội đồng thẩm định chương trình Sáng kiến vì cộng đồng bao gồm các nhà lãnh đạo, các nhà chuyên môn đại diện cho các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ…là các chuyên gia có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực quản lý dự án, hoạt động cộng đồng, sẽ có vai trò đánh giá, thẩm định và lựa chọn ra các dự án xuất sắc nhất được trao giải. 
2.Hội đồng cố vấnHội đồng cố vấn chương trình Sáng kiến vì cộng đồng có vai trò cố vấn cho các dự án tham dự chương trình theo các hình thức trả lời giao lưu trực tuyến, góp ý hướng dẫn cho các dự án, hoặc tham gia các hoạt động thảo luận, tập huấn, nâng cao năng lực các dự án dự thi. Hội đồng cố vấn có trách nhiệm hỗ trợ các dự án trong suốt chương trình. Các cố vấn là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng. 
VI.GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 • Giải Nhất trị giá 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) tiền mặt, Bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.
 • Giải Nhì trị giá 35.000.000 đồng/giải (Ba mươi lăm triệu đồng) tiền mặt, Bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.
 • Giải Ba trị giá 25.000.000 đồng/giải (Hai mươi lăm triệu đồng) tiền mặt, Bằng khen của ban tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.
 • Giải Khuyến khích trị giá: 10.000.000 đồng/giải (Mười triệu đồng) tiền mặt, Bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.

Ngoài ra, các dự án đoạt giải có thể được nhận các hiện vật khác (nếu có) và khoản kinh phí tài trợ triển khai thực hiện dự án dưới sự giám sát của Ban tổ chức (nếu Ban Tổ chức kêu gọi được nguồn kinh phí hỗ trợ dự án). 

VII.QUY ĐỊNH CHUNGBan Tổ chức khuyến khích các cá nhân, tổ chức chia sẻ các dự án được đăng tải trên website và Fanpage của chương trình.

 • Dự án đưa ra không trùng với bất cứ ý tưởng, sáng kiến dự án vì cộng đồng nào đã được tác giả khác công bố. Tại bất cứ thời điểm nào nếu các dự án dự thi bị chứng minh là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì dự án đó sẽ bị tước quyền tham gia, thu hồi giải thưởng
 • Ban Tổ chức có quyền sử dụng toàn bộ nội dung, hình ảnh, bài viết mà tác giả gửi đến tham gia cuộc thi cho các mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia công tác tình nguyện mà không cần phải xin phép hay trả phí cho cá nhân hoặc nhóm tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng toàn bộ nội dung dự thi vào các mục đích phi lợi nhuận.
 • Người dự thi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chân thực của dự án hay nhân vật được đề cập đến trong bài dự thi.
 • Trong quá trình dự thi, các cá nhân hoặc nhóm tác giả không được quyền đăng tải trực tiếp bài dự thi lên các kênh truyền thông khác mà phải thông qua đường dẫn (đường link) do Ban Tổ chức cung cấp.
 • Trong trường hợp có sự không thống nhất, căn cứ vào thể lệ cuộc thi, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Ban Tổ chức.