Quy trình và các Mốc thời gian làm ĐATN đợt 1 lớp 09-QLBĐ

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và hải đảo thông báo đến các em sinh viên Khóa 05, lớp 09 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo và các em sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 “Quy trình và các mốc quan trọng trong thời gian thực hiện ĐATN” như sau:

– Thời gian qui định cho SV chọn chủ đề ĐATN hạn cuối đến hết ngày 22/02/2024.

– BCN Khoa phân công GVHD sau 2 ngày làm việc kể từ hạn cuối nộp chủ đề ĐATN.

– Thời gian SV trao đổi đề cương ĐATN với GVHD và nộp đề cương ĐATN về Khoa (1 bản giấy và file mềm) hạn cuối đến hết ngày 26/02/2024.

– Thời gian SV bảo vệ đề cương ĐATN vào ngày 26/02/2024 – 01/03/2024

– Thời gian SV nộp đề cương ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng Khoa vào ngày 03/03/2024.

– Báo cáo tiến độ ĐATN mỗi tuần 1 lần cho GVHD.

– Báo cáo tiến độ ĐATN giữa kỳ về VP Khoa hạn cuối ngày 12/04/2024.

– BCN Khoa sẽ công bố danh sách SV được tiếp tục thực hiện ĐATN ngày 15/04/2024.

– Thời gian SV nộp ĐATN hạn cuối vào lúc 17:00 ngày 14/06/2024.

– Thời gian SV bảo vệ ĐATN từ ngày 17/ 06/2024 – 28/06/2024.

– Thời gian SV nộp lại ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng xét tốt nghiệp là ngày 05/07/2024.

– Bảng điểm ĐATN của SV sẽ được niêm yết tại VP và website của Khoa sau 7 ngày làm việc tính từ thời điểm SV nộp ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm tốt nghiệp.

Biểu mẫu

Nhiệm vụ của SV

– Điền phiếu đăng ký tên đồ án, đề cương chi tiết, đề xuất GVHD nếu có, nộp về VP Khoa theo quy định.

–  Liên hệ với GVHD để hoàn thiện tên đồ án và nội dung đề cương sau khi BCN Khoa phân công GVHD.

– Nộp đề cương chi tiết hoàn chỉnh về VP Khoa theo quy định.

– Trao đổi và báo cáo tiến độ thực hiện cho GVHD, có chữ ký xác nhận của GVHD theo mẫu quy định.

– Nộp báo cáo tiến độ thực hiện ĐATN giữa kỳ về VP Khoa theo thời gian quy định.

– Tuân thủ format viết ĐATN của Khoa ban hành.

– Gửi phiếu nhận xét của GVHD cho giáo viên nhận xét theo mẫu quy định.

Lưu ý: SV nộp trễ các mốc tiến độ trong quá trình thực hiện ĐATN sẽ bị trừ điểm theo quy định. Mỗi lần nộp trễ hạn sẽ bị trừ 0.25 điểm ĐATN.  

Nhiệm vụ của GVHD

– Trao đổi với SV để thống nhất tên và đề cương chi tiết ĐATN theo đúng tiến độ Khoa quy định.

– Nhắc nhỡ, theo dõi, đôn đốc  SV hoàn thành theo đúng tiến độ thực hiện ĐATN được vạch ra trong quy trình thực hiện ĐATN.

– Đánh giá tiến độ thực hiện ĐATN của SV theo mẫu quy định, căn cứ vào kế hoạch thực hiện được vạch ra trong đề cương ĐATN.

– Nhắc nhở SV tuân thủ hình thức trình bày quy định làm ĐATN của Khoa.

– Viết nhận xét hướng dẫn SV theo mẫu quy định.

Nhiệm vụ của thư ký, giáo vụ Khoa

– Trình danh sách SV làm ĐATN cho trường ra quyết định.

– Nhận đề cương ĐATN của SV theo thời gian quy định của Khoa.

– Đưa danh sách SV thực hiện ĐATN lên website Khoa, niêm yết tại VP Khoa.

– Cung cấp thông tin cho GVHD bên ngoài Khoa nắm tình hình tiến độ thực hiện ĐATN của Khoa nếu có thay đổi.

– Lập phiếu giao nhiệm vụ ĐATN cho SV theo xét duyệt của Hội đồng duyệt đề cương ĐATN và trình BCN Khoa ký.

Khoa QLTN Biển và Hải đảo./.