Liên hệ – Hỏi đáp

 1

Chương trình đào tạo

Tư vấn tuyển sinh

TS. Lê Thị Kim Thoa

Email: thoa.ltk@hcmunre.edu.vn

 2 Thư ký, Giáo vụ

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Thu

Email: ntqthu@hcmunre.edu.vn

 3 Công tác sinh viên

Cô Phùng Thị Mỹ Diễm

Email: diemptm@hcmunre.edu.vn

 4 Nghiên cứu khoa học

TS. Đinh Ngọc Huy

Email: huyspb@gmail.com

            huydn@hcmunre.edu.vn 

vvvv5vvv Giáo viên chủ nhiệm Khóa 1 Lớp 05-ĐHQLBĐ

ThS. Ngô Nam Thịnh

Email: nnthinh@hcmunre.edu.vn

namthinh2007@gmail.com

vvvv6vvv Giáo viên chủ nhiệm Khóa 2 Lớp 06-ĐHQLBĐ

ThS. Trần Thị Kim

Email: ttkim@hcmunre.edu.vn

             trankimmt@gmail.com 

vvvv7vvv Giáo viên chủ nhiệm Khóa 3 Lớp 07-ĐHQLBĐ

ThS. Huỳnh Yến Nhi

Email: nhihy.geo@gmail.com

 nhihy@hcmunre.edu.vn 

8vv Giáo viên chủ nhiệm Khóa 4 Lớp 08-ĐHQLBĐ

TS. Đinh Ngọc Huy

Email: huyspb@gmail.com

            huydn@hcmunre.edu.vn 

9vv Giáo viên chủ nhiệm Khóa 5 Lớp 09-ĐHQLBĐ

ThS. Nguyễn Văn Tín

Email: nvtin@hcmunre.edu.vn