NGHIÊN CỨU XU THẾ BIẾN ĐỔI CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU, MỰC NƯỚC TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Nguyễn Văn Tín1, Ngô Nam Thịnh2

1Phân viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Tạp chí Khí tượng Thủy văn – Tháng 12/2012

Tóm tắt

            Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang làm thay đổi các yếu tố khí tượng, thủy văn và hải văn. Một trong những yếu tố khí tượng, thuỷ văn và hải văn cần được quan tâm xem xét là nhiệt độ, lượng mưa và mực nước. Phân tích, đánh giá các đặc trưng xu thế, mức độ biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và phân tích cực trị, xu thế biến đổi, mức độ biến đổi mực nước là hết sức cần thiết, góp phần đánh giá ảnh hưởng của BĐKH, nước biển dâng tại Vũng Tàu đến tình trạng ngập lụt, xâm nhập mặn.

Abtract

Climate change has been made ​​to change the elements about hydro-meteorological and oceanographic. Some of the elements, hydro-meteorological and oceanographic interest to consider are temperature, rainfall and water level. Analysis and evaluation of specific trends, variations in temperature, rainfall and extreme analysis, trend changes, change the water level is essential, contributing to the impact assessment of climate change and sea level rise in Vung Tau to flooding, saline intrusion.

Xu the bien doi cac yeu to khi hau