NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN TRƯỜNG SÓNG VEN BỜ KHU VỰC CỬA SÔNG CỔ CHIÊN BẰNG MÔ HÌNH MIKE 21 SW

Nguyễn Văn Hồng, Ngô Nam Thịnh, Trần Tuấn Hoàng

Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

Tạp chí Khí tượng Thủy văn tháng 10/2015

Tóm tắt

Khu vực cửa sông là nơi xảy ra các quá trình tương tác giữa biển và sông hết sức mạnh mẽ. Tương tác sóng – dòng chảy tại cửa sông là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy cũng như vận chuyển bùn cát. Trong bài báo này sẽ trình bày kết quả tính toán trường sóng khu vực cửa sông Cổ Chiên trong 2 mùa: Đông Bắc và Tây Nam làm cơ sở đầu vào cho việc mô phỏng dòng chảy tổng hợp và vận chuyển bùn cát. Trường sóng toàn Biển Đông sẽ được tính toán với lưới thô và trường gió trung bình nhiều năm từ mô hình toàn cần. Kết quả từ trường sóng biển đông sẽ được trích xuất làm đầu vào cho miền tính chi tiết tại khu vực cửa sông Cổ Chiên.

4. Song_Co Chien