Thông báo V/v quy định các điều kiện miễn học các học phần Anh văn và chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học đối với Sinh viên Đại học hệ chính quy từ khóa 08

Phụ lục đính kèm trong file: 656 quy định các đk miễn học các học phần AV và chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học đv SV ĐHCQ từ K08