Thông báo số 1071 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại một số nơi trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh được hiệu quả, ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đề nghị toàn thể Công chức, Viên chức, Người lao động, Học viên, Sinh viên (CCVC NLĐ HVSV) thực hiện nghiêm túc các nội dung hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Chi tiết có trong: