Thông báo thời gian đóng tiền học ghép cho sinh viên các khóa

Những sinh viên đã gửi đơn xin học ghép về khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo đã được chuyển danh sách đến phòng Kế hoạch Tài chính (KH-TC) từ ngày 1/3 để phòng KH-TC tổ chức thu tiền học ghép. Thời gian thu tiền học ghép của phòng KH-TC như sau:

Ngày 08/03/2021, Thứ 2, Từ 8h00p – 11h00p, từ 13h30p -16h30p.

Ngày 09/03/2021, Thứ 3, Từ 8h00p – 11h00p, từ 13h30p -16h30p.

Sinh viên đăng ký học học ghép lưu ý thời gian để đóng tiền đúng quy định.