Dự báo mực nước triều khu vực Nam Bộ từ 0h00 1/11/2021 đến 23h 00 7/11/2021

Bản tin dự báo Thủy triều khu vực Nam Bộ là sản phẩm của Đề tài nguyên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý tài nguyên Biển và Hải đảo. Đề tài “Ứng dụng phần mềm UNITE trong quản lí mực nước triều ở khu vực Nam Bộ”. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Thị Ngọc Diệu, Bùi Kiến Quốc GVHD: ThS. Nguyễn Văn Tín.

Sản phẩm của đề tài là các bản tin dự báo Thủy triều hàng tuần tại các trạm đo mực nước ven biển ở Nam Bộ phục vục công tác cảnh báo, dự báo ngập ở Nam Bộ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 11 năm 2021

Dự báo mực nước vùng Nam Bộ từ 0h00 1/11/2021 đến 23h 00 7/11/2021 tại các trạm:

Vị trí các trạm dự báo

Tuần 1 tháng 11 năm 2021       

Tên Trạm
Thông tin thủy triều
Ngày
 
 
 
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
 
Nước lớn
Hmax(m)
1.15
1.18
1.29
1.40
1.56
1.57
1.55
Vàm Kênh
 
Time_max
00h00
1h00
1h00
14h00
15h00
14h00
16h00
 
Nước rồng
Hmin (m)
-1.03
-0.99
-0.91
-1.32
-1.63
-1.87
-2.04
 
 
Time_min
18h00
17h00
7h00
8h00
9h00
9h00
10h00
 
Nước lớn
Hmax(m)
0.92
1.00
1.04
1.10
1.28
1.35
1.32
Vũng Tàu
 
Time_max
00h00
00h00
00h00
1h00
14h00
15h00
14h00
 
Nước rồng
Hmin (m)
-1.22
-1.21
-1.11
-1.44
-1.87
-2.21
-2.46
 
 
Time_min
17h00
18h00
19h00
17h00
8h00
8h00
9h00
 
Nước lớn
Hmax(m)
1.65
1.80
1.87
2.00
2.17
2.21
2.31
Trần Đề
 
Time_max
00h00
1h00
1h00
2h00
15h00
2h00
3h00
 
Nước rồng
Hmin (m)
-0.69
-0.64
-0.62
-1.00
-1.27
-1.50
-1.63
 
 
Time_min
19h00
19h00
8h00
9h00
10h00
10h00
11h00
 
Nước lớn
Hmax(m)
0.50
0.45
0.49
0.56
0.66
0.76
0.83
Sông Đốc
 
Time_max
10h00
12h00
3h00
2h00
2h00
3h00
4h00
 
Nước rồng
Hmin (m)
0.12
0.16
0.18
0.18
0.09
0.02
-0.02
 
 
Time_min
19h00
19h00
20h00
10h00
10h00
11h00
12h00
 
Nước lớn
Hmax(m)
0.40
0.35
0.35
0.44
0.55
0.65
0.73
Rạch Gía
 
Time_max
11h00
13h00
1h00
2h00
3h00
4h00
5h00
 
Nước rồng
Hmin (m)
0.04
0.03
0.00
-0.03
-0.07
-0.10
-0.12
 
 
Time_min
19h00
19h00
19h00
20h00
21h00
21h00
22h00
 
Nước lớn
Hmax(m)
1.29
1.35
1.44
1.52
1.66
1.68
1.66
An Thuận
 
Time_max
12h00
12h00
1h00
14h00
15h00
15h00
2h00
 
Nước rồng
Hmin (m)
-0.91
-0.85
-0.75
-1.14
-1.44
-1.65
-1.82
 
 
Time_min
18h00
19h00
8h00
8h00
9h00
9h00
10h00
 
Nước lớn
Hmax(m)
1.31
1.38
1.47
1.56
1.72
1.75
1.75
Bến Trại
 
Time_max
00h00
1h00
1h00
14h00
15h00
16h00
3h00
 
Nước rồng
Hmin (m)
-0.89
-0.84
-0.75
-1.10
-1.42
-1.62
-1.76
 
 
Time_min
18h00
19h00
8h00
8h00
9h00
10h00
10h00
 
Nước lớn
Hmax(m)
1.49
1.60
1.70
1.84
1.95
2.06
2.14
Gành Hào
 
Time_max
1h00
1h00
2h00
2h00
2h00
3h00
3h00
 
Nước rồng
Hmin (m)
-0.86
-0.86
-0.78
-1.11
-1.52
-1.78
-1.91
 
 
Time_min
18h00
19h00
20h00
8h00
9h00
10h00
10h00

Hình 1: Dự báo mực nước thủy triều ở các trạm Vàm Kênh, từ ngày 1/11 đên ngày 7/11/2021

Hình 2: Dự báo mực nước thủy triều ở các trạm Vũng Tàu, từ ngày 1/11 đên ngày 7/11/2021

Hình 3: Dự báo mực nước thủy triều ở các trạm Trần Đề, từ ngày 1/11 đên ngày 7/11/2021

Hình 4: Dự báo mực nước thủy triều ở các trạm Sông Đốc, từ ngày 1/11 đên ngày 7/11/2021Hình 5: Dự báo mực nước thủy triều ở các trạm Rạch Gía, từ ngày 1/11 đên ngày 7/11/2021Hình 6: Dự báo mực nước thủy triều ở các trạm An Thuận, từ ngày 1/11 đên ngày 7/11/2021Hình 7: Dự báo mực nước thủy triều ở các trạm Gành Hào, từ ngày 1/11 đên ngày 7/11/2021

Hình 8: Dự báo mực nước thủy triều ở các trạm Bến Trại, từ ngày 1/11 đên ngày 7/11/2021