Đề tài duyệt 2013

Dự án cấp Nhà nước

2013-2018: Dự án đầu tư xây dựng phòng sưu tầm và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn về biển đảo. Dự án cấp Nhà nước.

Đề tài cấp Tỉnh

2013: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla. UBND tỉnh Kon Tum.

2013-2015: Lịch sử quản lý và khai thác vùng biển đảo Bà Rịa- Vũng Tàu từ đầu thế kỷ XX đến nay (1900-2013). Đề tài Cấp Tỉnh