NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN SÓNG BẰNG MÔ HÌNH DELFT 3D TẠI KHU VỰC BIỂN CẦN GIỜ

1Bảo Thạnh, 2Ngô Nam Thịnh, 1Trần Tuấn Hoàng

1Phân viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Tạp chí Khí tượng Thủy văn – Tháng 6/2013

TÓM TẮT

Khu vực biển Cần Giờ có nhiều cửa sông là nơi xảy ra các quá trình tương tác giữa biển và sông hết sức mạnh mẽ. Tương tác sóng – dòng tại cửa sông là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến dao động mực nước tại cửa sông. Trong bài báo này chỉ chú trọng tính toán lan truyền sóng tại khu vực biển Cần Giờ làm cơ sở đầu vào cho việc mô phỏng tương tác sóng – dòng. Có nhiều mô hình tính toán sóng hiện hành như DELFT, RCPWAVE, REFDIF, WAVEWATCH,…tuy nhiên, ở đây lựa chọn mô hình DELFT 3D do khả năng tích hợp tính toán cả tương tác sóng – dòng sử dụng hệ thống lưới cong thích hợp cho vùng cửa sông phức tạp.

ABSTRACT

            Can Gio coastal area has many estuaries where occur the strong interaction between the sea wave and the river flow. This is one of the important factors affecting the fluctuation of the water levels in the estuaries. In this paper the study focuses only on the modelling of the sea wave propagation into Can Gio coastal area, which is input of the modelling simulation of the interaction mentioned. There are many computational simulation models such as: DELFT, RCPWAVE, REFDIF, WAVEWATCH,…However, the Delft 3D model is selected because it integrate both the wave – flow interaction and curve grid network that are  suitable for the complex estuaries.

Bai bao -delft