ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DELFT3D DỰ BÁO MỰC NƯỚC CỬA SÔNG HẠ LƯU SÔNG SÀI GÒN – ĐỒNG NAI

1Ngô Nam Thịnh, 2Trần Tuấn Hoàng, 2Bảo Thạnh

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

2Phân viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

Tạp chí Khí tượng Thủy văn – Tháng 12/2013

TÓM TẮT

Mô hình Delft3D được ứng dụng tính toán dự báo mực nước tại khu vực cửa sông ven biển hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai. Mô hình chạy song song hai module sóng (Delft – WAVE) và module dòng chảy (Delft – FLOW) nhằm thể hiện sự liên kết và tương tác qua lại giữa chúng. Mô hình chạy dự báo mực nước trong 72 giờ và kết nối dữ liệu trường gió từ mô hình khí tượng WRF để tính toán tương tác sóng – dòng chảy tại khu vực cửa sông nhằm xem xét tác động tổng hợp của các yếu tố gió, sóng biển, thủy triều, dòng chảy sông,…lên dao động mực nước.

ABSTRACT

            Delft3D model is applied to forecast water levels in Sai Gon – Dong Nai. Model runs parallel two modules: wave module (Delft – WAVE) and flow module (Delft – FLOW) to show the links and interactions between them. The model forecasts water levels for 72 hours and the wind data connection from WRF meteorological model to calculate wave – flow interaction in estuarine areas to consider the combined effects of the elements of wind, waves sea​​, tides, river flow,…to water levels.

Bai bao -delft_t12_2013_final