QĐ về việc trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ II – năm học 2020-2021

Khoa thông báo QĐ số 362/QĐ- TĐHTPHCM về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021 và QĐ số 363/QĐ- TĐHTPHCM về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021 trong file đính kèm.

Trân trọng./.