Thông báo số 1077/TB-TĐHTPHCM ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh cho Sinh viên Đại học Chính quy các khóa 07 trở về trước.

Khoa QLTNB&HĐ gửi thông báo của Trường: Thông báo số 1077/TB-TĐHTPHCM ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh cho Sinh viên Đại học Chính quy các khóa 07 trở về trước.

Trân trọng./.